contact anh 2

Về chúng tôi

Gắn Kết Doanh Nghiệp
CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

Hội Doanh nghiệp Giáp Tý Việt Nam  hoạt động nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Xem chi tiết

THAM GIA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP 1984

Tập hợp, đoàn kết, gắn kết các doanh nhân với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, sử dụng sản phẩm của nhau, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

THAM GIA NGAY